Adatvédelmi szabályzat és tájékoztató


2018.
Jelen szabályzat felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi változások függvényében
évente történik.
Hatályba lépett: 2018.05.25.
Alkalmazandó: 2018.05.25.-tól
2
BEVEZETÉS
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI
PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az
Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok
kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető
formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az
érintett jogainak a gyakorlását.
Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.
Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.
A tájékoztatást közzé kell tenni a térsaság telephelyén vagy az érintett személy részére kérésére meg
kell küldeni.
AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
Név/Cégnév: Nagy Péter
Székhely: 1162 Budapest, Jávorfa u. 62.
Adószám: 40849177-1-42
Postacím: 1162 Budapest, Jávorfa u. 62.
(a továbbiakban: Társaság)
ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)
Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a
tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

 1. Társaságunk könyvviteli szolgáltatója
  A Társaságunk az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel
  külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli a Társaságunkkal szerződés vagy kifizetői kapcsolatba levő
  természetes személyek személyes adatait is, a Társaságunkat terhelő adó és számviteli kötelezettségek
  teljesítése céljából.
  Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:
  Név/Cégnév: Róna Julianna EV
  Székhely: 1144 Budapest, Ond vezér útja 37.
  Adószám: 6069271-1-42
  Postacím: ua.
  Képviselő: Róna Julianna
 2. Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés
  Ezen adatfeldolgozók Társaságunktól megkapják a megrendelt termék kézbesítéséhez szükséges
  személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma), és ennek felhasználásával kiszállítja a terméket.
  Ezen szolgáltatók:
  Magyar Posta
 3. Tárhely szolgáltató
  A tárhelyszolgáltató nem végez adatfeldolgozási feladatokat, hanem az általam szerkesztett honlapnak,
  http://www.gaz-muszaki.hu, helyet biztosít a WEB szerverén, a szerződés időtartama alatt, a email
  címeket és a látogatók URL-jét nem menti el, nem listáz.
  Név: Euromarknet Kft.
  3
  Székhely: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.
  Adószám: 12961177-2-13
  Cégjegyzékszám: 13-09-173446
  MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK
 4. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás
  (1) A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, valamint olyan munkaköri
  orvosi alkalmassági vizsgálatok végezhetők, amelyek munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához és
  megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti juttatások biztosításához szükségesek és a munkavállaló
  személyhez fűződő jogait nem sértik.
  (2) A Társaság munkáltatói jogos érdekeinek érvényesítése (Rendelet 6. cikk (1) bekezdése f))
  jogcímén munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése céljából kezeli a munkavállaló alábbi
  adatait:
 5. név
 6. születési név,,
 7. születési ideje,
 8. anyja neve,
 9. lakcíme,
 10. állampolgársága,
 11. adóazonosító jele,
 12. TAJ száma,
 13. nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),
 14. telefonszám,
 15. e-mail cím,
 16. személyi igazolvány száma,
 17. lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,
 18. bankszámlaszáma,
 19. online azonosító (ha van)
 20. munkába lépésének kezdő és befejező időpontja,
 21. munkakör,
 22. iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata,
 23. fénykép,
 24. önéletrajz,
 25. munkabérének összege, a bérfizetéssel, egyéb juttatásaival kapcsolatos adatok,
 26. a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli hozzájárulása
  alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultságát,
 27. a munkavállaló munkájának értékelése,
 28. a munkaviszony megszűnésének módja, indokai,
 29. munkakörtől függően erkölcsi bizonyítványa
 30. a munkaköri alkalmassági vizsgálatok összegzése,
 31. magánnyugdíjpénztári és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén a pénztár
  megnevezése, azonosító száma és a munkavállaló tagsági száma,
 32. külföldi munkavállaló esetén útlevélszám; munkavállalási jogosultságot igazoló dokumentumának
  megnevezését és száma,
  29 munkavállalót ért balesetek jegyzőkönyveiben rögzített adatokat;
 33. a jóléti szolgáltatás, kereskedelmi szálláshely igénybe vételéhez szükséges adatokat;
 34. a Társaságnál biztonsági és vagyonvédelmi célból alkalmazott kamera és beléptető rendszer,
  illetve a helymeghatározó rendszerek által rögzített adatokat.
  (3) Betegségre és szakszervezeti tagságára vonatkozó adatokat a munkáltató csak a Munka
  Törvénykönyvben meghatározott jog, vagy kötelezettség teljesítése céljából kezel.
  (4) A személyes adatok címzettjei: a munkáltató vezetője, munkáltatói jogkör gyakorlója, a Társaság
  munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.
  (5) A Társaság tulajdonosai részére csak a vezető állású munkavállalók személyes adatai továbbíthatók.
  (6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év.
  4
  (7) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a Munka
  törvénykönyvén és a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítésén alapul
 35. Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés
  (1) A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet
  munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban
  meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. A vizsgálat előtt
  részletesen tájékoztatni kell a munkavállalókat többek között arról, hogy az alkalmassági vizsgálat
  milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel történik.
  Amennyiben jogszabály írja elő a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoztatni kell a munkavállalókat a
  jogszabály címéről és a pontos jogszabályhelyről is.
  (2) A munkaalkalmasságra, felkészültségre irányuló tesztlapok a munkáltató mind a munkaviszony
  létesítése előtt, mind pedig a munkaviszony fennállása alatt kitöltetheti a munkavállalókkal.
  (3) Az egyértelműen munkaviszonnyal kapcsolatos, a munkafolyamatok hatékonyabb ellátása,
  megszervezése érdekében csak akkor tölthető ki a munkavállalók nagyobb csoportjával pszichológiai,
  vagy személyiségjegyek kutatására alkalmas tesztlap, ha az elemzés során felszínre került adatok nem
  köthetők az egyes konkrét munkavállalókhoz, vagyis anonim módon történik az adatok feldolgozása.
  (4) A kezelhető személyes adatok köre: a munkaköri alkalmasság ténye, és az ehhez szükséges
  feltételek.
  (5) Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdeke.
  (6) A személyes adatok kezelésének célja: munkaviszony létesítése, fenntartása, munkakör betöltése.
  (7) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: A vizsgálat eredményt a vizsgált
  munkavállalók, illetve a vizsgálatot végző szakember ismerhetik meg. A munkáltató csak azt az
  információt kaphatja meg, hogy a vizsgált személy a munkára alkalmas-e vagy sem, illetve milyen
  feltételek biztosítandók ehhez. A vizsgálat részleteit, illetve annak teljes dokumentációját azonban a
  munkáltató nem ismerheti meg.
  (8) A személyes adatok kezelésének időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év.
 36. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok
  (1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja
  neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről készített
  munkáltatói feljegyzés (ha van).
  (2) A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal
  munkaszerződés kötése. Az érintettet tájékoztatni kell arról, ha a munkáltató nem őt választotta az adott
  állásra.
  (3) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
  (4) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságnál munkáltatói jogok
  gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.
  (5) A személyes adatok tárolásának időtartama: A jelentkezés, pályázat elbírálásáig. A ki nem választott
  jelentkezők személyes adatait törölni kell. Törölni kell annak adatait is, aki jelentkezését, pályázatát
  visszavonta.
  (6) A munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg
  a pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési célja
  elérése érdekében szükség van. E hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását követően kell kérni a
  jelentkezőktől.
  SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK
 37. Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása
  (1) A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése,
  szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes
  személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát,
  vállalkozói, őstermelői igazolvány számát, személyi igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely
  5
  címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát,
  rendelésszámát), online azonosítóját (vevők, szállítók listája, törzsvásárlási listák), Ezen adatkezelés
  jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett
  kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A személyes adatok címzettjei: a Társaság
  ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó
  munkavállalói, és adatfeldolgozói. A személyes adatok kezelésének időtartama: a szerződés
  megszűnését követő 5 év.
  (2) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés
  teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a szerződésben is.
  (3) Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell.
 38. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi
  adatai
  (1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe,
  online azonosítója.
  (2) A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés
  teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása.
  (3) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal
  kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.
  (4) A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői
  minőségének fennállását követő 5 évig.
  JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK
 39. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
  (1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli
  kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti
  kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok az általános
  forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím,
  adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: név, cím, a gazdasági
  műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását
  igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és
  a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi
  jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői
  igazolvány száma, adóazonosító jel.
  (2) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.
  (3) A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési,
  társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.
 40. Kifizetői adatkezelés
  (1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek
  teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási, nyugdíj
  ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók, családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb
  juttatásban részesülők – adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kifizetői (2017:CL. törvény
  az adózás rendjéről (Art.) 7.§ 31.) kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a határozza meg,
  külön is kiemelve ebből: a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az
  előző nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét,
  társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt
  fűznek, a Társaság kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja
  47.§(2) b./) tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljésítés (bérszámfejtés,
  társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.
  (2) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.
  6
  (3) A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási (kifizetői)
  feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.
 41. A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés
  (1) A Társaság jogi kötelezettsége teljesítése jogcímén kezeli a köziratokról, a közlevéltárakról és a
  magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Levéltári törvény) szerint maradandó
  értékűnek minősülő iratait abból a célból, hogy a Társaság irattári anyagának maradandó értékű része
  épségben és használható állapotban a jövő nemzedékei számára is fennmaradjon. Az adattárolás ideje:
  a közlevéltár részére történő átadásig.
  (2) A személyes adatok címzettjeire és az adatkezelés egyéb kérdéseire a Levéltári törvény irányadó.
  AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI
 42. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
  számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán
  hozott intézkedésekről.
 43. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő
  további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem
  okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
 44. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus
  úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
 45. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
  legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés
  elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti
  hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 46. Az Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló
  tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme
  egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő,
  figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó
  adminisztratív költségekre:
 • költség alapon
 • megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
  A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.
 1. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy
  kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges
  információk nyújtását kérheti.
  7
 2. sz melléklet
  TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL
  E fejezetben az áttekinthetőség és átláthatóság kedvéért röviden összefoglaljuk az érintett jogait.
  Előzetes tájékozódáshoz való jog
  Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés
  megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.
  (Rendelet 13-14. cikk)
  Az érintett hozzáférési joga
  Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
  adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a
  személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.
  (Rendelet 15. cikk).
  A helyesbítéshez való jog
  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
  vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult
  arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –
  kiegészítését.
  (Rendelet 16. cikk).
  A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
 3. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
  vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó
  személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok
  valamelyike fennáll.
  (Rendelet 17. cikk)
  Az adatkezelés korlátozásához való jog
  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha a rendeltben
  meghatározott feltételek teljesülnek.
  (Rendelet 18. cikk)
  A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához
  kapcsolódó értesítési kötelezettség
  Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezeléskorlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul,
  vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e
  címzettekről.
  (Rendelet 19. cikk)
  Az adathordozhatósághoz való jog
  A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő
  rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
  formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek
  továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a
  rendelkezésére bocsátotta.
  (Rendelet 20. cikk)
  A tiltakozáshoz való jog
  Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
  adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az
  Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához
  8
  szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
  érvényesítéséhez szükség.
  (Rendelet 21. cikk)
  A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.
  Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
  Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –
  ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
  hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
  (Rendelet 22. cikk)
  Korlátozások
  Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási
  intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben
  meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban
  (Rendelet 23. cikk)
  Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
  Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira
  és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az
  adatvédelmi incidensről.
  (Rendelet 34. cikk)
  A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való
  jog)
  Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos
  tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az
  érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.
  (Rendelet 77. cikk)
  A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
  Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá
  vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a
  panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos
  eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
  (Rendelet 78. cikk)
  Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz
  való jog
  Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak
  e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.
  (Rendelet 79. cikk)
  RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL
  Előzetes tájékozódáshoz való jog
  Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés
  megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon
  A) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
 4. Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a személyes adatok
  megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:
  a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
  9
  b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
  c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
  d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek érvényesítés) alapuló adatkezelés esetén,
  az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
  e) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
  f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
  kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy
  annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második
  albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint
  az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.
 5. Az 1. pontban említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének
  időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a
  következő kiegészítő információkról tájékoztatja:
  a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
  meghatározásának szempontjairól;
  b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz
  való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen
  személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
  c) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2)
  bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely
  időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás
  alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
  d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
  e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul
  vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat
  megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
  f) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a
  profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan
  érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen
  várható következményekkel bír.
 6. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván
  végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a (2)
  bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.
 7. Az 1-3. pontok nem alkalmazandó, ha és amilyen mértékben az érintett már rendelkezik az
  információkkal.
  (Rendelet 13. cikk)
  B) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az érintettől
  szerezték meg
 8. Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett rendelkezésére
  bocsátja a következő információkat:
  a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
  b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
  c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
  d) az érintett személyes adatok kategóriái;
  e) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
  f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy valamely
  nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság
  megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy
  a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és
  alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy
  az elérhetőségükre való hivatkozás.
 9. Az 1. pontban említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja az
  érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő kiegészítő
  információkat:
  a) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
  meghatározásának szempontjai;
  10
  b) ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek) alapul, az adatkezelő
  vagy harmadik fél jogos érdekeiről;
  c) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
  hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes
  adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;
  d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2)
  bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely
  időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján
  végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
  e) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  f) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból
  származnak-e; és
  g) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a
  profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó
  érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen
  várható következményekkel bír.
 10. Az adatkezelő az 1. és 2. pont szerinti tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg:
  a) a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok
  megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;
  b) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel
  való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
  c) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való
  közlésekor.
 11. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést
  kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról
  és a 2. pontban említett minden releváns kiegészítő információról.
 12. Az 1-5. pontot nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:
  a) az érintett már rendelkezik az információkkal;
  b) a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy
  erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási
  célból vagy statisztikai célból, a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és garanciák
  figyelembevételével végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdésében
  említett kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen
  adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia
  – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak és
  jogos érdekeinek védelme érdekében;
  c) az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy
  tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről
  rendelkezik; vagy
  d) a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség
  alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.
  (Rendelet 14. cikk)
  Az érintett hozzáférési joga
 13. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
  adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a
  személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
  a) az adatkezelés céljai;
  b) az érintett személyes adatok kategóriái;
  c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték
  vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi
  szervezeteket;
  d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
  időtartam meghatározásának szempontjai;
  e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok
  helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése
  ellen;
  11
  f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  h) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a
  profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó
  érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen
  várható következményekkel jár.
 14. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására
  kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet
 15. cikk szerinti megfelelő garanciákról.
 16. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére
  bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló,
  észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az
  információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha
  az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait
  és szabadságait.
  (Rendelet 15. cikk)
  A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
 17. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
  vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó
  személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
  a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon
  kezelték;
  b) az érintett visszavonja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének
  a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más
  jogalapja;
  c) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs
  elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján
  tiltakozik az adatkezelés ellen;
  d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
  kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  f) a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs
  társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 18. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbi 1. pont értelmében azt
  törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az
  észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy
  tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó
  személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának
  törlését.
 19. Az 1. és 2. pont nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
  a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
  b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti
  kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
  gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
  c) a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően
  a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
  d) a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és
  történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az 1. pontban említett jog
  valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
  e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
  (Rendelet 17. cikk)
  12
  Az adatkezelés korlátozásához való jog
 20. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
  valamelyike teljesül:
  a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
  vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
  felhasználásának korlátozását;
  c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli
  azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  d) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a
  korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos
  indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 21. Ha az adatkezelés az 1. pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás
  kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
  védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve
  valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 22. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az 1. pont alapján korlátozták az adatkezelést, az
  adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
  (Rendelet 18. cikk)
  Az adathordozhatósághoz való jog
 23. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
  személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá
  jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt
  akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
  a) az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a)
  pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul;
  és
  b) az adatkezelés automatizált módon történik.
 24. Az adatok hordozhatóságához való jog 1. pont szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra,
  hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen
  továbbítását.
 25. E jog jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az említett jog nem alkalmazandó abban az
  esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai
  gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
 26. Az 1. pontban említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
  (Rendelet 20. cikk)
  A tiltakozáshoz való jog
 27. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
  adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az
  Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához
  szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
  érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló
  profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve,
  ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
  amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek
  jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
  13
 28. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra,
  hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a
  profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
 29. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen,
  akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 30. Az 1. és 2. pontokban említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során
  kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden
  más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
 31. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a
  2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló
  automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
 32. Ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos
  és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját
  helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve,
  ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
  (Rendelet 21. cikk)
  Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
 33. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –
  ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
  hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
 34. Az 1. pont nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
  a) az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
  b) meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az
  érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő
  intézkedéseket is megállapít; vagy
  c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
 35. A 2. pont a) és c) pontjában említett esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni
  az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek
  legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és
  a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
 36. A 2. pontban említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet 9. cikk (1)
  bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja
  alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében
  megfelelő intézkedések megtételére került sor.
  (Rendelet 22. cikk)
  Korlátozások
 37. Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási
  intézkedésekkel korlátozhatja a Rendelet 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22.
  cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az
 38. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok
  és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés
  egy demokratikus társadalomban:
  a) nemzetbiztonság;
  b) honvédelem;
  c) közbiztonság;
  d) bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve
  büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni
  védelmet és e veszélyek megelőzését;
  14
  e) az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen az Unió
  vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési
  és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot;
  f) a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;
  g) a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése és az
  ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;
  h) az a)–e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi feladatok ellátásához
  kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység;
  i) az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;
  j) polgári jogi követelések érvényesítése.
 39. Az 1. pontban említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezéseket tartalmaznak
  legalább:
  a) az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,
  b) a személyes adatok kategóriáira,
  c) a bevezetett korlátozások hatályára,
  d) a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás megakadályozását célzó
  garanciákra,
  e) az Adatkezelő meghatározására vagy az Adatkezelők kategóriáinak meghatározására,
  f) az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe véve az adatkezelés
  vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait,
  g) az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és
  h) az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról, kivéve, ha ez
  hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját.
  (Rendelet 23. cikk)
  Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
 40. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek
  jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet
  az adatvédelmi incidensről.
 41. Az 1. pontban említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni
  kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a Rendelet 33. cikk (3) bekezdésének b),
  c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket.
 42. Az érintettet nem kell az 1. pontban említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek
  bármelyike teljesül:
  a) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az
  intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat
  az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való
  hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
  b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek
  biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az 1. pontban említett magas kockázat a
  továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
  c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan
  közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja
  az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
 43. Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság,
  miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e,
  elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a 3. pontban említett feltételek
  valamelyikének teljesülését.
  (Rendelet 34. cikk)
  A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
 44. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra,
  hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a
  15
  munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése
  szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.
 45. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a
  panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet
 46. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
  (Rendelet 77. cikk)
  A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
 47. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden
  természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá
  vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
 48. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden
  érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a Rendelet 55. vagy 56. cikk alapján illetékes
  felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az
  érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak
  eredményéről.
 49. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam
  bírósága előtt kell megindítani.
 50. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az
  egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott,
  a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.
  (Rendelet 78. cikk)
  Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz
  való jog
 51. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a
  felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, Rendelet 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül,
  minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak
  e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.
 52. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó
  tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az
  érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy
  az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

Konvektorok javítása, cseréje, beüzemelése